Αρχικη

Καλώς ήρθατε!

To Εργαστήριο με τίτλο: «Διεπιστημονικό Εργαστήριο Παρευξείνιων και Μεσογειακών Μελετών – Interdisciplinary Laboratory of Black Sea and Mediterranean Studies» (ΔΕΠΑΜΕΜ-ILABSEM) εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο ακόλουθο γνωστικό αντικείμενο: τη διεπιστημονική μελέτη των σύνθετων κοινωνικών, πολιτισμικών, περιβαλλοντικών, επικοινωνιακών, πολιτικών και οικονομικών συστημάτων, των δομικών μετασχηματισμών τους και των κανόνων, πεποιθήσεων και αξιών που διαμορφώνουν τη ζωή των τοπικών κοινωνιών στη γεωγραφική ενότητα της Μεσογείου και του Ευξείνου Πόντου.