Ταυτότητα

Το Εργαστήριο με τίτλο: «Διεπιστημονικό Εργαστήριο Παρευξείνιων και Μεσογειακών Μελετών – Interdisciplinary Laboratory of Black Sea and Mediterranean Studies» (ΔΕΠΑΝΕΜ-ILABSEM) έχει ως αποστολή:

1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών των Τμημάτων της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών και άλλων Τμημάτων του ΑΠΘ σε θέματα που εμπίπτουν στις ως άνω προσδιορισμένες στο άρθρο 1 γνωστικές περιοχές του εργαστηρίου και που αποτελούν μέρος προγραμμάτων σπουδών.

2. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής εφόσον οι στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.

3. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένου κύρους επιστημόνων.

4. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

5. Την παροχή γνωμοδοτήσεων (δικαστήρια κτλ.) σε θέματα που άπτονται του γνωστικού αντικειμένου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

6. Τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση δεδομένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

7. Την ανάληψη συμβουλευτικών ή αναπτυξιακών έργων και μελετών με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας.

8. Την έκδοση επιστημονικών περιοδικών.