Ερευνητικά Πεδία

Ο σκοπός του Εργαστηρίου με τίτλο: «Διεπιστημονικό Εργαστήριο Παρευξείνιων και Μεσογειακών Μελετών – Interdisciplinary Laboratory of Black Sea and Mediterranean Studies» (ΔΕΠΑΝΕΜ-ILABSEM) είναι η διερεύνηση των ανωτέρω προς εξυπηρέτηση της ειρηνικής, συνεργατικής και συμμετοχικής, δημιουργικής, κοινωνικά ισόρροπης και περιβαλλοντικά αειφορικής ανάπτυξης στη γεωγραφική ενότητα της Ανατολικής Μεσογείου και του Ευξείνου Πόντου. Ειδικότερα, ο ως άνω προσδιορισμένος σκοπός θα επιτευχθεί μέσα από τη δραστηριοποίηση στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

– Θέματα πολιτισμικών ταυτοτήτων, (δια-) πολιτισμικής επικοινωνίας και εξέλιξης.

– Καταγραφή και ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή .

– Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, εξειδικευμένες ποιότητες, μικρή, μικρομεσαία και νέα, εξωστρεφής παραγωγική δραστηριότητα.

– Φυσικοί πόροι, ενέργεια και ειδικές δραστηριότητες (μεταφορές, γεωργία, αλιεία, τουρισμός) υπό το πρίσμα της «πράσινης» και της «γαλάζιας οικονομίας», λαμβάνοντας υπόψη της ιδιαίτερες δυνατότητες της περιοχής.

– Έγκλημα και διαφθορά.

– Ειρήνη, δημοκρατία, πολιτική συστημική μετεξέλιξη.

– Οικονομική και Κοινωνική συστημική μετεξέλιξη.

– Διεθνές δίκαιο και διεθνείς σχέσεις με επίκεντρο την υπό εξέταση περιοχή.

– Θέματα ενημέρωσης και πληροφόρησης, πρόσβασης στη γνώση και έκφρασης, δικτύωσης και συμμετοχής μέσα από την Επικοινωνία για την Ανάπτυξη και την Κοινωνική Αλλαγή. 

– Δημόσιος λόγος, ιδεολογίες και ιδεολογικά φαινόμενα με επίκεντρο την υπό εξέταση περιοχή.